top

DOELSTELLING

De algemene statutaire doelstelling van de Stichting is het in overleg met of op verzoek van eigenaren overnemen van - of het verlenen van assistentie bij - het onderhoud, eventueel de renovatie en de veiligstelling voor de toekomst van religieuze landschapsmonumenten.
De Stichting wil in voorkomende gevallen gebrek aan onderhoud van kruisen en kapellen signaleren en vervolgens de eigenaar of beheerder stimuleren om het onderhoud ter hand te nemen. Lukt dit niet dan zal de stichting zelf inspringen om reparaties aan het religieus erfgoed uit te voeren. In dat verband is het belangrijk contacten met Stichting "Kruisen en Kapellen in Limburg" te onderhouden, zo ook met de Gemeente Gulpen-Wittem als het om hun eigendommen gaat. Daarnaast heeft de Monumentenwacht Limburg nog als taak de monumenten te inventariseren en te inspecteren.
Als plaatselijke organisatie streeft de Stichting naar goede relaties met de inwoners van de Parochie Slenaken om het erfgoed door te geven aan volgende generaties.
De stichting staat uiteraard zeer positief ten opzichte van het oprichten van kruisen. Nieuw geplaatste kruisen worden ingezegend en aan de inventarisatie van Monumentenwacht toegevoegd.
Ook worden in enkele kapellen, bij particulieren en bij de RK Remigiuskerk door de Stichting kerststallen geplaatst in het kader van de jaarlijkse "Kribkuswandelingen".

onder